Tanácsadó Testületi ülés 2012/9
2012-06-27       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. június 13-án 16.00 órai kezdettel a VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 1082 Bp., Baross u. 63-67., I. em. 105-ös tanácstermében megtartott 9. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Balogh István Szilveszter, tag

Dr. Révész Márta, tag

Pintér Attila, tag

Póka Szilvia, jegyzőkönyvvezető

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Szilágyi Demeter távolmaradását előre jelezte.

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 9. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.

30/2012. (VI.13.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. A Magdolna Start Program megvalósulásának/részbeni megvalósulásának áttekintése
  2. Egyéb

  1. A Magdolna Start program megvalósulásának/részbeni megvalósulásának áttekintése

Az első napirendi pont megtárgyalásának kezdetén Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója távolmaradása miatt, a tanácsadó testület tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben a napirend tárgyalása során nyitott kérdések maradnak, azokat megküldik az ügyvezető asszonynak megválaszolásra. Illetve szükség esetén a következő ülésen újra napirendre veszik a témát.

Balogh István Szilveszter bemutatja a Magdolna Start Programot, mely három alapprogramból áll össze. A Magdolna Start Program váltotta ki a korábbi Roma Szolgálatot. Összességében elmondható hogy a Magdolna Start Program sikeressége a Roma Szolgálattal összehasonlítva négyszeres. A koordinátortól bejövő információ szerint egyre nagyobb rá az igény. Leginkább az angol nyelvi órákon nagy az érdeklődés, a létszám összesen már túllépte az 50 főt. Szeptembertől pedig várható, hogy 10-15 fővel nő a csoport létszáma. Balogh István Szilveszter kérte a koordinátort, hogy próbáljon meg újabb programokat, foglalkozásokat kitalálni. Jelenleg ennek felmérése zajlik, gondolkodnak mivel lehetne színesíteni a Magdolna Start Programot. Ehhez támogatásként meg kell Pályázni a Tanoda Programot, ha meghirdeti a KIM.

Pintér Attila kérdése, hogy az angol nyelvű foglalkozásokra a regisztrált 50 fő valóban bejár-e, és ezek a gyerekek milyen korosztályba tartoznak. Balogh István Szilveszter válasza, hogy ezek a gyerekek jórészt középiskolások.

Guzs Gyula ezzel kapcsolatban a csoportbontásra kérdez rá, Balogh István Szilveszter tájékoztatása szerint ez az 50 fő több csoportban tanulja a nyelvet.

Egry Attila elnök úr az órák rendszerességéről érdeklődik. Balogh István Szilveszter válasza, hogy tudomása szerint minden délután tartanak órákat. Ezeket 20 fő látogatja rendszeresen. Egyeztetett arról is a program koordinátorával, hogy a felsőoktatásban tanuló roma hallgatók hogyan tudnának ezekbe a foglalkozásokba bekapcsolódni. A sok felvetődött ötlet és kérdés miatt tervezi, hogy a jövőben gyakrabban fog egyeztetni a koordinátorral.

Guzs Gyula szerint főleg a tanév végén más tárgyakra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a bukások miatt. Balogh István Szilveszter szerint a bukott tanulókkal leginkább augusztus tájékán kell foglalkozni, mivel akkor vannak a pótvizsgák.

Dr. Révész Márta felveti, hogy a tanácsadó testület számára kérjék meg az ügyvezető igazgatótól a Magdolna Programban résztvevők pontos létszámát, csoportbontásban. Illetve felveti, hogy tarthatnának továbbtanulni vágyó diákoknak is felkészítést, hiszem már a Roma Szolgálat is eredetileg a jó tanulók felkészítését szolgálta.

Dr. Révész Márta érdeklődik, hogy a Program koordinátora milyen javadalmazásért dolgozik?

Balogh István Szilveszter tájékoztatja, hogy a koordinátor a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársa.

Dr. Révész Márta közli, hogy ő úgy gondolta, karitatív keretek között látja el ezt a tevékenységet. Ehhez hozzáteszi, hogy jó lenne látni, milyen foglalkozásokra van tényleges igény. Ha egy gyerek nem jár rendszeresen az órákra az csak tűzoltás, nem készül fel komolyan, pl.: egy nyelvvizsgára.

Balogh István Szilveszter hozzáteszi, hogy kérni fogja az ügyvezető igazgatót a felmerült kérdések megválaszolására. Emellett a Tanoda Program jó kiugrási lehetőség lenne.

Dr. Révész Márta szerint szerencsés, hogy a Közép-Magyarországi régió nincs a pályázatból kizárva.

Balogh István Szilveszter megemlíti, hogy a szintén hasonló profillal működő Szeretetiskoláról nincs túl sok információja a pályázás kapcsán, de az igazából már egy jól bejáratott programmal rendelkezik, melyet nem lenne szerencsés megváltoztatni. Tudomása szerint már a Magdolna Start Program beindításakor is jól működött, negatív visszajelzések nem jöttek róla. A Kesztyűgyár Közösségi Háztól jó lenne arról is információkat kérni. Annyit tudunk róla, hogy jól működik és van rá igény.

Dr. Révész Márta hozzáteszi, hogy a Szeretetiskolát koordináló hölgy már jelezte, hogy idővel át kívánja adni a másnak a munkáját. Jó ötlet lenne, ha az utódját alkalmazná a Kesztyűgyár Közösségi Ház.

Egry Attila szükségesnek tartja, hogy ennek megvalósíthatóságáról kérjen a tanácsadó testület információkat az ügyvezető igazgatótól, amelyet a következő ülésen tárgyalna a testület.

Balogh István Szilveszter tájékoztatja a tanácsadó testület tagjait a Kapocs Alapítvány nehéz anyagi helyzetéről. Anyagi támogatás nélkül ugyanis igen nehéz a terepmunka. Egyre kevesebb segítséget tudnak nyújtani a rászorulóknak, mivel működési problémákkal küzdenek. Erre mindenképp megoldást kell találni. Annál is inkább, mivel a Kapocs Alapítványnak van meg az a szakmai kapacitása, ami tevőlegesen segíteni tudja a Magdolna Start Programban a délutáni terepmunka foglalkozásokat.

Pintér Attila kérdése, hogy hány embere van tkp. a Kapocs Alapítványnak és ezek önkéntesek-e.

Balogh István Szilveszter tájékoztatása szerint 2 fő áll alkalmazásban az Alapítványnál, Dr. Révész Márta pedig kiegészíti, hogy ők nem önkéntesek.

Pintér Attila érdeklődik, hogy legutóbb kik részesültek ilyen téren támogatásban.

Dr. Révész Márta válasza, hogy a Megálló Csoport, de ők más korosztály, idősebbekkel foglalkoznak.

Balogh István Szilveszter kérdése, hogy az Önkormányzat tudna-e megoldást az Alapítvány elhelyezésére.

Egry Attila elnök úr úgy gondolja, hogy ennek megfelelő formája lehetne egy együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Kapocs Alapítvány között. Ehhez szükséges, hogy az Alapítvány szakmai programmal rendelkezzen. Csak így kaphatnak önkormányzati anyagi támogatást és helyiséget. A program megismerését követően lehet a tanácsadó testület az, aki javasolja az együttműködést az Önkormányzat felé.

Balogh István Szilveszter úgy tudja, hogy a Kapocs Alapítvány legutóbb egy 2 milliós pályázat eredményét várta, ennek eredményességéről nincs információnk. Ebből következtethetünk arra, hogy jelenleg 1-2 milliós anyagi támogatásra lenne szükségük.

Balogh István Szilveszter javaslata, hogy az Alapítvány programja egy TÁMOP pályázatba is beépíthető. Egry Attila szerint szerencsés lenne, ha az Alapítvány együtt tudna pályázni a Kesztyűgyárral. A tanácsadó testület kérhetne tájékoztatást a Kesztyűgyár pályázatfigyelőjétől, hogy erre a TÁMOP típusú pályázatok általánosságban milyen lehetőséget biztosítanak.

Dr. Révész Márta jelzi, hogy ő úgy tudja, az Alapítványnak volt a közelmúltban hátraléka helyiségbérletből.

Balogh István Szilveszter kérdése, hogy egy ifjúsági iroda fenntartása kötelessége az Önkormányzatnak?

Egry Attila válasza, hogy nem kötelessége.

Dr. Révész Márta hozzáteszi, hogy korábban működtetett ifjúsági irodát az Önkormányzat a Harminckettesek terén, de igazából nem volt kötelező feladat.

Balogh István Szilveszter összegzi, hogy van igény a Magdolna Start Programra, a Szeretetiskola jó színvonalon működik, de stagnál, hiányosság a Kapocs Alapítvánnyal van.

Egry Attila szerint az első októberi képviselőtestületi ülésre érdemes lenne készíteni egy beszámolót, ahol bemutatásra kerülhetne az elmúlt egy évben elért eredmények. Ekkor ugyanis már látni fogjuk, hányan jelentkeztek a foglalkozásokra, mi az igény, hányan pótvizsgáztak.

Dr. Révész Márta javaslata, hogy a Magdolna Start Program és a Szeretetiskola népszerűsítésére megszólaltathatnának fiatalokat a Józsefváros Újságban, melyben elmondanák, hogy mit adott nekik ez az oktatás. A képviselő asszony érdeklődik még, pontosan mikor is fog nyitni a H13? A nyitás körüli gondok ugyanis elvehetik a figyelmet a fent említett előterjesztés elkészítéséről.

Egry Attila elnök úr tájékoztatása szerint a nyitás október 1-jén fog megtörténni. A központ júliusra készül el, de a nyitás októberre csúszik. Az előterjesztés elkészítését a nyitás nem fogja befolyásolni.

31/2012. (VI.13.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja A Magdolna Start Program megvalósulásának/részbeni megvalósulásának áttekintését, valamint felkéri Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a fent említett rövid tájékoztatók elkészítésére.

  1. Egyéb

Dr. Révész Márta emlékezteti a tanácsadó testület tagjait, hogy az előző ülésen történt megállapodás alapján kérjék meg az ügyvezető igazgató asszonytól a következő havi programokat.

Guzs Gyula felveti, hogy a Helyi Téma c. újságban is le kellene hozni az állásbörzékről szóló tájékoztatót.

Balogh István Szilveszter tájékoztatja a tanácsadó testület tagjait, hogy a nyári szezonban a Kesztyűgyár tovább tart nyitva.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 16:45 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 9. ülését.

Budapest, 2012. június 22.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Póka Szilvia

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő